22 Kasım 2016 Salı

2016-2017 Güz dönemi P.D.R “Modern Psikoloji Tarihi” vize sorular ve cevapları.(22.11.2016)

 Not: Doğru cevaplar koyu renklidir
1.Bilginin deney yolu ile elde edilmesi görüşünü savunan Psikoloji yaklaşımı hangisidir?  
a.Empirisizm    b.davranışçılık     c.bilişsel yaklaşım     d.hümanizim     e.psikodinamik
2. Felsefede metafiziğe karşı olan ve Pozitivizmi destekleyen fikir akımı hangisidir?
a-Deneyimcilik   b-Materyalizim     c-Çağrışımcılık    d-Birincil  nitelik   e-Duyum ve yansıma
3. Davranışçı yaklaşımın temel hareket noktası aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
a. bilginin zihindeki işlevini araştırır  
b. zihninin temel elementlerini inceler
c. İnsan ve hayvanların gözlenebilir eylemlerini inceler
d. Davranışı yönlendiren bilinçdışı süreçleri araştırır
e. Zihinsel deneyimleri bütünsel olarak ele alır
4. Descartes’in temsil ettiği “nativistik” bakış açısı hangi ifadede yer almaktadır?
a-Bazı düşünceler kalıtsaldır 
b-Düşünce üst düzey akıl yürütmedir 
c-Düşünce bilinç alanıdır 
d-Bazı düşünceler doğuştandır    
e-Düşünce özneldir.
5-Lock’a göre zihin bilgiyi nasıl elde eder?
a-Öğrenme yoluyla  b-Tekrar ederek   c-Çevreden  d-Geçmiş yaşantılardan   e-Deneyimlerden
6-“Emin olabileceğimiz tek gerçeklik algıdır.” Diyen Empirist psikolog hangisidir?
a-Berkeley          b-Taylor            c-Bandura                 d-J.Lock        e-S.Mill
7-Bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup ya da kitle içinde değiştiğini gözleyen psikoloji dalıdır?
a. klinik psikoloji   b-sosyal psikoloji    c. örgüt psikolojisi  d. gelişim psikolojisi  e. deneysel psikoloji
8. Son yıllarda psikolojinin tüm dallarına etki etmiş bir düşünce okulu olma özelliği kazanan ve kuzey Amerika psikolojisinde 1960 ların ortalarından itibaren davranışçılığın yerini almaya başlayan psikoloji yaklaşımıdır.
a. insancıl yak.  b. psikodinamik psikolo.  c. bilişselci yak. d. yapısalcı yak.e. davranışçı yak.
9. “ Algı tek gerçekliktir” maddesel cevherden söz edilemez diyen çağrışımcı filozof  hangisidir? 
a. M. Müller          b-Hull           c-S.Mll           d-Berkeley        e-Descartes
10- Zihne deneysel metotların uygulanmasından söz ederek, Deneysel Psikolojinin temelini atmıştır?
a.Horney         b.Spencer           c.Descartes              d.Skinner       e.W.Wundt
11. Hangisi Gestalt Psikoloji ekolünün görüşlerinden birisi değildir?
a.Şartlı tepki         b.Algı           c.Öğrenme         d.Kişilik              e.Sosyal öğrenme
12.Weberin Psikolojiye kazandırdığı deri üzerinde iki farklı noktanın aynı yerdeymiş gibi algılanması olayıdır. 
a.Nokta eşiği         b.iki nokta eşiği      c.tarafsız bölge      d.duyum azlığı         e.yetersiz uyarım 
13. Algıda temel bir örgütlenme ilkesi olan şekil-zemin ilişkisi hangi seçenekte ifade edilmiştir?
a. nesne olay ve kişiler daima bir şekil-zemin ilişkisi içinde algılanır
b. şekil ve zemin algılanan uyaranların sabit bir özelliğidir
c. aynı uyaranı algılayan herkes için şekil ve zemin aynıdır
d. şekil-zemin ilişkisi görsel algıya özgü önemli bir örgütleyici ilkesidir
e. şekil ve zemin olma dış dünyadaki uyaranların nesnel bir özelliğidir
14. Kedi ile acı veren bir deneyim yaşayan çocuğun, tüylü nesnelere karşı gösterdiği korku tepkisi hangisidir?
a. olumsuz pekiştirme    b. Sönme     c. Genelleme     d. ayırt etme      e. birinci tip ceza
15. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi şekillendirme yoluyla öğrenme sürecini ifade eder?
a. organizma davranışı her gösterdiğinde sistematik olarak pekiştirme verilmez
b. organizma hedef davranışa ulaşana kadar kademe kademe pekiştireç verilir
c. organizma davranışı her gösterdiğinde düzenli olarak pekiştirilir
d. organizmanın davranışı sabit aralıklarla düzenli olarak pekiştirilir
e. organizmanın davranışı değişken aralıklarla pekiştirilir
16. Bir öğretmenin haber vermeden yaptığı mini sınav hangi tür pekiştirmeye örnektir?
a. sabit aralıklı pekiştirme 
b. sabit oranlı pekiştirme
 c. sürekli pekiştirme
d. değişken oranlı pekiştirme 
e. değişken zaman aralıklı pekiştirme
17. Bilişsel öğrenme süreci ile ilgili hangisi doğru ifadedir ?
a. bilişsel öğrenmede algı ve dikkatin rolü yoktur
b. bilişsel öğrenmede öğrenmeyi sağlayan pekiştirmedir.
c. bilişsel öğrenmede esas olan uyarıcıdır.
d. bilişsel öğrenmede öğrenme ve performans farklıdır.  e. bilişsel öğrenme gözlenebilir.
18. hangisinin davranışlarda ve zihinsel süreçte neden olduğu kalıcı değişim öğrenme olarak tanımlanır?
a. merak       b. genetik yapı      c. Deneyim      d. Zeka            e. ders çalışma
19. İki tür zihinsel içerik arasında yaptığı ayırımla Psikolojiye katkıda bulunan Hume hangisini savunmuştur?
a. İzlenimler-fikirler    b.algı-tümevarım    c. Akıl-düşünme    d. Korku-heyecan   e. Bilinç-anoloji
20.19.yy ortalarında Müller “Bir sinir uyarımının daima kendine özgü duyumu doğurduğunu” savundu. Bu teori aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                      
a.Fizyolojik enerji     b.Elektriksel uyarım enerjisi  c.Kinetik enerji  d.Özgül sinir enerjisi    e.Nerotik enerji


NOT: Her soru 5 puandır. Süre 25 dakikadır. Başarılar dilerim. Yard.Doç.Dr M.AKIN